معرفی اعضاء

اعضای هیئت مدیر:

  • رئیس هیئت مدیره: نیما دباغ صفایی
  • نایب رئیس هیئت مدیره: ندا اسلامی
  • مدیر عامل: سامان کتابی

بازرسین شرکت

  • سیاوش همتی
  • محمد نوری
بالا