سامان کتابی

سامان کتابی

مدیر عامل

محمد عصمتی

رئیس هیئت مدیره

سعید عصمتی

سعید عصمتی

نایب رئیس هیئت مدیره