جوایز و افتخارات کسب شده توسط تیم شرکت پترو تجارت خاورمیانه